پرداخت شما موفقیت آمیز بود

رزرو نوبت شما با موفقیت انجام شد

تا چند لحظه دیگر تاییدیه رزرو را از طریق ایمیل و SMS دریافت خواهید نمود

 

شماره نوبت شما

{booking_number}

تاریخ نوبت شما

{service_date}

ساعت نوبت شما

{service_time}

 

برای اطمینان از ساعت و روز نوبت رزرو شده برای شما حتما از طریق لینک زیر وضعیت نوبت خود را مجددا بررسی کنید:

دریافت نوبت